e-Privredni

A+ A A-

Anketa o percepciji neuromarketinga

U svrhu testiranja teza doktorske disertacije s temom Doprinos neuromarketinga razvoju i prodaji proizvoda na tržištu, Hedda Martina Šola provodi anketu pod mentorstvom doc. dr. Ivana Matkovića na Sveučilištu Hercegovina, Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića. 

Budući da neuromarketing uključuje interdisciplinarnu suradnju između marketinških stručnjaka (koji rade u struci) i akademika (marketinških znanstvenika koji predaju na sveučilištu i/ili visokoškolskim institucijama), nastavno istraživanje ima za cilj utvrditi kolika je percepcija akademske zajednice i marketinških stručnjaka o neuromarketingu. 

Istraživanje se provodi na teritoriju Hrvatske i stavit će se u međuodnos s objavljenim sekundarnim podacima istraživanja recentnih sveučilišta u Europi.

Anonimnu anketu moguće je ispuniti na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJ0CGw6kYEg0B9utCVVDdcyr9BfdV4GnU6TP7r50FdeX13A/viewform?c=0&w=1.

Anketa sadrži 26 pitanja za koja je potrebno odvojiti 10 minuta.

Kvantitativni izračun zbirnih rezultata istraživanja bit će prikazan u doktorskoj disertaciji i javno objavljen kroz radove u zbornicima i časopisima te posebnoj knjizi.

Hitovi: 84

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb